Logo La Granja Escola

A La granja ens encanta acollir la diversitat dels nostres grups d’infants, i per fer-ho bé necessitem poder conèixer i ajustar-nos a les característiques dels vostres fills i filles. El vostre infant compte amb alguna Necessitat Educativa Específica o Comportamental que hàgim de tenir en compte mentre està jugant i aprenent a la Granja? (selecciona a la casella desplegable del final d’aquest bloc, l’opció que més s’ajusti a les característiques del teu fill/a/e):

Acadèmiques: Aquí fem menció a totes aquelles afectacions referents al desenvolupament d’habilitats acadèmiques com llegir, escriure o fer càlculs (dislèxia, disgrafia, discalcúlia), que no representen una dificultat real per les activitats que duem a terme a La Granja.

Diversitat atencional, cognitiva, física i comportamental – Grau Baix (Autonomia Funcional): són aquelles característiques que tot i no ser típiques del desenvolupament normatiu de l’infant (amb diagnòstic o sense), no representen un perill o distorsió a la pràctica per a les activitats que proposem des de La Granja per la seva edat. Seria el cas d’infants que compten amb recursos compensatoris (estratègies, aparell ortopèdics o altres recursos que l’acaben dotant d’una autonomia real d’acord amb la seva edat) que els permet dur a terme jocs a l’aire obert, menjar autònomament envoltat d’altres infants (alts nivells de soroll), anar al lavabo amb autonomia o realitzar excursions per camp i bosc a diferents desnivells geogràfics.

  • En el cas que el recurs necessari sigui un vetllador/a que acompanyi tot el dia a l’infant, La Granja en aquest moment no disposa d’aquest servei malgrat que portem anys demanant ajuda a l’Administració. Serà amb la família amb qui hauríem de buscar la disponibilitat d’alguna persona acompanyant.

– Diversitat Atencional, Cognitiva, Física i Comportamental – Grau Mitjà (Acompanyament Adaptatiu): En aquesta categoria englobem totes aquelles característiques i condicions que pel grau en què es presenten en el moment evolutiu de l’infant, teniu dubtes de si podrem o no donar una resposta adequada a les seves necessitats tenint en compte les circumstàncies de La Granja (Conviure en grup de 10-15 infants de la seva edat, menjar en espais grans amb molts estímuls, complir la seguretat de les nostres activitats a instal·lacions i àrees de bosc obert a diferents desnivells geogràfics).

En marcar aquesta categoria rebreu una trucada de la nostra coordinació d’atenció a la diversitat tan aviat com ens sigui possible per ajudar-vos a projectar l’adequació. Si després de parlar amb vosaltres encara no veiem del tot clara l’adequació de l’infant, sempre que tinguem uns mínims de seguretat garantits per la família, la Granja aconsella fer una primera reserva d’una setmana per veure si l’infant s’adapta al dia a dia estant tots els agents (Educador/a – família – coordinació) ben informats i acompanyant alineats el procés d’adaptació. S’aniran sumant setmanes d’activitat si la resposta de l’infant i la seva adaptació és positiva.

– Diversitat Atencional, Cognitiva, Física i Comportamental – Grau Alt (Derivació): en aquesta última categoria englobem aquelles característiques i necessitats que requereixen recursos i personal específicament format per acompanyar a l’infant amb una necessitat alta d’atenció, per part d’un adult referent i exclusiu, i que pugui ser compatible amb la participació en un grup de 10-15 infants de la mateixa edat, fent activitats en espais oberts i amb animals i cavalls

La Granja no disposa del servei de vetlladors amb formació específica, malgrat portem anys demanant ajuda a l’Administració.

Torna a la pàgina d’inscripció Espai Granja!